Author: Estefania
•5:31
Aquesta és la primera entrada de l'assignatura. A la primera classe ens la va presentar, i bàsicament treballarem diferents aspectes de la comunicació.

Vam començar fent un autoretrat i després vam posar en comú alguns. Eren anònims, així que es tractava d'endivinar a qui es descrivia. La professora se'ls va emportar, per tant no el puc escriure en aquesta entrada, si no és que algun dia ens els torna.

També vam fer una mica d'història familiar, bàsicament per saber quina era la nostra llengua materna, amb quina llengua parlavam amb els amics, familiars, etc.

En la primera sessió de Grup Petit vam començar fent una activitat la qual havíem de donar un grau d'intensitat a 8 paraules del mateix camp semàntic.

CAMP SEMÀNTIC: Brutícia

Brut --> 1
Impur --> 4
Imfecte --> 3
Llerdós --> 2
Merdós --> 9
Porc --> 0
Ronyós --> 7

Ha sigut una activitat molt interessat, hem pogut comprovar com una mateixa paraula segons la persona se li pot otorgar grau d'intensitat diferent, hi han hagut diferents resultats, i alguns de ben contraris, per exemple, per a mi la paraula porc, es com aquell qui diu guapu a algú, en canvi, per a altres persones tot al contrari, li posàven énfasi negativa.


En una altre de les sessions vam llegir diferents fragments i els vam comentar per grups. Nosaltres vam llegir: Pagès, V. Un tranvia anomenat text. Barcelona: Ed.

També vam treballar el llenguatge i les llengües de Tuson,J (1984), per tal d'arribar a la definició del llenguatge :

- És un medi de comunicació i és el més extens de tots els que poseïm
- És un factor bàsic que ens constitueix com a éssers humans perquè ens fa possible el discurs abstracte
-Permet l'expressió lliure i interior
-És el suport de la memòria


L'últim text que vam treballar és sobre la COMPETÈNCIA COMUNICATIVA.


Què és competència comunicativa?

Segons Gumperz i Dell Hymes "és la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. Que ho adquirim a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovada de motivacions, necessitats i experiències"


Components de la competència comunicativa:

1. Competència lingüística/gramatical: codi lingüístic (nivell fonològic, nivell morfològic, nivell lèxic, nivell sintàctic, i nivell semàntic)
2. Competència sociolingüística: regles socioculturals d'ús (que demana cada situació comunicativa)
3. Competència discursiva: és l'habilitat de produir i interpretar diferents tipus de discursos en qualsevol gènere i interpretar i produir textos coherents i cohesionats
4. Competència estratègica: és l'habilitat d'utilitzar estratègies de comunicació verbal i no-verbal
This entry was posted on 5:31 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comentaris: